Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Više

Posudba

Centralno posudbeno odjeljenje, odjeljenje za djecu sa čitaonicom, odjeljenje knjige na stranim jezicima (strane zbirke).

Više

Baze podataka

U Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

Više

Derviš Sušić

.

PREUZMITE (PDF) VERZIJU JAVNOG KONKRSA OVDJE!

JAVNA USTANOVA NARODNA I UNIVERZITETSKA
BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ“ TUZLA


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja u članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla broj: 01-19-5653-2015 od 26.11.2015. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj: 11/15), člana 20. Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla broj: 272/12 od 10.04.2012. godine, broj: 547/15 od 30.06.2015. godine i broj: 754/17 od 19.09.2107. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 905/17 od 29.09.2017. godine, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ“ TUZLA

 1. Izbor i imenovanje direktora J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka) vrši Upravni odbor Biblioteke na period od četiri godine.
 2. Opis pozicije direktora Biblioteke:
  • organizuje i rukovodi radom Biblioteke,
  • zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke,
  • predlaže Upravnom odboru mjere radi kojih je Biblioteka osnovana,
  • predlaže Upravnom odboru opšte akte Biblioteke i osnove planova rada i razvoja,
  • izvršava Odluke Upravnog odbora,
  • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
  • podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu Biblioteke kao i izvještaj o finansijskom poslovanju,
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Biblioteke.
 3. Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:
  • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
  • da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
  • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca – dostavlja izabrani kandidat),
  • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),
  • da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: uvjerenje nadležnog općinskog suda - odjeljenje za prekršaje),
  • da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).
 4. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
  • da imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog stepena Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova iz oblasti društvenih nauka (dokaz: ovjerena kopija diplome),
  • da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
  • da se odlikuju stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima,
  • da nisu imenovani za direktora Biblioteke dva ili više puta (dokaz: ovjerena izjava kandidata ili potvrda izdata od strane Biblioteke)
  • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nemaju privatni finansijski interes u Biblioteci (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije, a ako jesu kandidati će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.
 5. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Biblioteke za četvorogodišnji period.
  Uz prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
  Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 6 (šest) mjeseci.
  Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog Konkursa, u postupku konačnog imenovanja uzeće se u obzir kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12,8/14, 12/15 i 14/15).
  Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.
  Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.
  Konkurs će biti objavljen u u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“.
  Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla
Ulica Mihajla i Živka Crnogorčevića 7
75000 TUZLA
Sa naznakom
(Konkursna komisija „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Biblioteke“ – ne otvara se)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

spajalica 300x135

Javne nabavke

 

 

Neke od naših usluga

Fond periodičnih publikacija kojim raspolaže Biblioteka sadrži 800 naslova.
Knjige iz drugih biblioteka posuđuju se na period od jednoga mjeseca....
Informacioni centar je otvoren 28.12.2006 g. na svečanoj proslavi 60 g....

Brojač posjeta

Danas 36

Jučer 34

Ove sedmice 175

Ovog mjeseca 873

Ukupno 667742

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18;
Prva subota u mjesecu: 09 - 15, ostale neradne;
Nedjelja: Zatvoreno.