Kontakt centar: +387 (35) 272-626 - Email: nubtz@bih.net.ba

 • Slide 1

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 2

  Biblioteka je član Saveza balkanskih biblioteka BLU.

 • Slide 3

  Biblioteka nosi ime književnika i bivšeg direktora Derviša Sušića.

 • Slide 4

  Članovi biblioteke mogu korisiti internet.

 • Slide 5

  Kod nas možete pretraživati EBSCO bazu podataka.

 • Slide 6

  Američki kutak raspolaže sa 160 m2 savremeno uređenog prostora i ručno izrađenim policama sa 3.000. knjiga, kao i časopisima, multimedijalnim enciklopedijama...

 • Slide 7

  U Biblioteci postoje Američki kutak, Austrijska, Iranska i Turska Biblioteka sa stotinama knjiga, časopisa, enciklopedia, DVD i CD...

Informacioni centar

Glavni punkt Službe za rad sa korisnicima je Informacioni centar Biblioteke, a opremeljen je računarima za korisnike i zaposlenike Biblioteke.

Više

Posudba

Centralno posudbeno odjeljenje, odjeljenje za djecu sa čitaonicom, odjeljenje knjige na stranim jezicima (strane zbirke).

Više

Baze podataka

U Biblioteci možete pretraživati EBSCOhost® * baze podataka (referensne bibliografske i ful-tekst baze podataka iz raznih naučnih oblasti).

Više

Derviš Sušić

.

PREUZMITE (PDF) VERZIJU JAVNOG KONKRSA OVDJE!

JAVNA USTANOVA NARODNA I UNIVERZITETSKA
BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ“ TUZLA


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i 34/03 i 65/13), a u vezi sa tačkom II Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), članom 21. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja u članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla broj: 01-19-5653-2015 od 26.11.2015. godine („Službeni glasnik Grada Tuzla“ broj: 11/15), člana 20. Pravila Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla broj: 272/12 od 10.04.2012. godine, broj: 547/15 od 30.06.2015. godine i broj: 754/17 od 19.09.2107. godine i Odluke Upravnog odbora broj: 905/17 od 29.09.2017. godine, Upravni odbor Javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE
NARODNA I UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA „DERVIŠ SUŠIĆ“ TUZLA

 1. Izbor i imenovanje direktora J.U. Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla (u daljem tekstu: Biblioteka) vrši Upravni odbor Biblioteke na period od četiri godine.
 2. Opis pozicije direktora Biblioteke:
  • organizuje i rukovodi radom Biblioteke,
  • zastupa i predstavlja Biblioteku prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Biblioteke,
  • predlaže Upravnom odboru mjere radi kojih je Biblioteka osnovana,
  • predlaže Upravnom odboru opšte akte Biblioteke i osnove planova rada i razvoja,
  • izvršava Odluke Upravnog odbora,
  • odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika iz radnog odnosa,
  • podnosi Upravnom odboru izvještaj o radu Biblioteke kao i izvještaj o finansijskom poslovanju,
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima Biblioteke.
 3. Opšti uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati:
  • da su državljani Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
  • da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
  • da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od 3 mjeseca – dostavlja izabrani kandidat),
  • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u državnoj službi dužni su priložiti uvjerenje, a oni koji nisu radili u državnoj službi dužni su priložiti ovjerenu izjavu),
  • da nisu osuđivani za krivično djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu kažnjavani iz oblasti privrednog prestupa i da im nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: uvjerenje nadležnog općinskog suda - odjeljenje za prekršaje),
  • da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama Vlasti u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 70/08) (dokaz: ovjerena izjava kandidata).
 4. Pored opštih uslova kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:
  • da imaju VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog stepena Bolonjskog sistema studiranja koje se vrednuje sa 240 ECTS bodova iz oblasti društvenih nauka (dokaz: ovjerena kopija diplome),
  • da imaju najmanje 5 godina radnog iskustva u oblasti kulture ili obrazovanja poslije sticanja odgovarajuće stručne spreme (dokaz: uvjerenje o radnom iskustvu iz kojeg je vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo),
  • da se odlikuju stručnim, radnim i organizacionim sposobnostima,
  • da nisu imenovani za direktora Biblioteke dva ili više puta (dokaz: ovjerena izjava kandidata ili potvrda izdata od strane Biblioteke)
  • da nisu članovi upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nemaju privatni finansijski interes u Biblioteci (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu članovi upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije, a ako jesu kandidati će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 (sedam) dana od dana imenovanja (dokaz: ovjerena izjava kandidata),
  • da nisu dioničari sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor ili član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću.
 5. Kandidati su obavezni prilikom prijavljivanja na javni konkurs dostaviti Program rada i razvoja Biblioteke za četvorogodišnji period.
  Uz prijavu koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju navedenih uslova.
  Dokumenti navedeni uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne starije od 6 (šest) mjeseci.
  Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opšte i posebne uslove iz ovog Konkursa, u postupku konačnog imenovanja uzeće se u obzir kriteriji definisani tačkom VII Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 9/03 i 12/03, 7/09, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12,8/14, 12/15 i 14/15).
  Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom biće pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima.
  Prijavu sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa potrebno je dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja konkursa.
  Konkurs će biti objavljen u u „Službenim novinama Federacije BiH“ i dnevnom listu „Dnevni avaz“.
  Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili preporučenom poštom na adresu:

Javna ustanova Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla
Ulica Mihajla i Živka Crnogorčevića 7
75000 TUZLA
Sa naznakom
(Konkursna komisija „ Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Biblioteke“ – ne otvara se)

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.
rezultatima konkursa kandidati će biti obaviješteni.

spajalica 300x135

Javne nabavke

 

 

Neke od naših usluga

Kod nas možete pretraživati EBSCO baze podataka.
Pored pružanja informacija i posudbe knjiga, Biblioteka se u svom radu...
Knjige pojedinih zbirki, časopisi, novine, godišnjaci, adresari, priručnici...

Brojač posjeta

Danas 42

Jučer 34

Ove sedmice 42

Ovog mjeseca 1099

Ukupno 664177

O nama

slika za footer

Od osnivanja, 1946. godine, Narodna biblioteka Tuzla uspješno obavlja zadatke nosioca razvoja bibliotečke djelatnosti na tuzlanskom području, djelujući u funkciji općeg obrazovanja, informiranja i zadovoljavanja kulturnih potreba stanovništva.

Kontakt informacije

Ul. Mihajla i Živka Crnogorčevića 7,
75 000 Tuzla,
Bosna i Hercegovina

Centrala: +387 (35) 272-626

Direktor: +387 (35) 266-343

Tehnički sekretar: +387 (35) 252-644

Fax: +387 (35) 273-190

Radno vrijeme: Pon. - Pet.: 08 - 18;
Prva subota u mjesecu: 09 - 15, ostale neradne;
Nedjelja: Zatvoreno.